Obsah a rozsah vzdělávacího programu

 

Rozsah modulu je celkem 40 hodin prezenční a distanční formy, poměrově, vždy s ohledem ke specifikám daného tématu.  

Obsah vzdělávacích modulů již s ohledem k rozsahu (40 hodin) je velmi náročný, jelikož je tvořen několika specifickými dílčími okruhy – vzdělávacími tématy v návaznosti na rozvoj kompetencí a s ohledem k normám a standardům EU. Součástí definice obsahu vzdělávání bude také navazující tvorba studijních materiálů zahrnující zpracování učebních osnov jednotlivých lekcí, výběr forem, metod a prostředků, anotačních listů, metodických nástrojů a studijních opor, včetně e-learningového programu. 

Specifickým přínosem bude zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků, rozvoj znalostí, dovedností, kvalifikační úrovně, zvyšování, rozšiřování a prohlubování kompetencí v souladu se standardy EU a současně vytvoření podmínek pro standardní a dlouhodobou konkurenceschopnost na evropském trhu práce.