Právní minimum I.

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • pracovat s právními normami a získat základní přehled o právu a právním řádu,
 • umět využívat právní regulaci poskytování sociálních služeb a nejvýznamnější judikaturu, se kterou budou na kurzu seznámeni,
 • mít základní znalost pracovního práva,
 • orientovat se ve financování sociálních služeb, včetně práva regulace veřejných podpor,
 • reagovat na praktické dopady plánované reformy v oblasti sociálních služeb, sociálně zdravotní péče a dlouhodobé péče,
 • aplikovat nabyté znalosti v praxi.

 

Témata:

 

 1. Základy právního systému ČR, hierarchie právních norem.
 2. Základní právní pojmy a práce s legislativní normou (interpretace a aplikace právní normy).
 3. Základy sociálních práv v ústavních a mezinárodních dokumentech.
 4. Zákonná regulace sociálních služeb.
 5. Základy pracovního práva.
 6. Právní rámec financování sociálních služeb.
 7. Sociální služby v kontextu evropského práva – národní a evropská regulace veřejných podpor.
 8. Zdravotní péče a sociální služby.
 9. Právní úprava dlouhodobé péče.

 

Literatura:

  Základní legislativa pro modul ,,Právní minimum I“:

 

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

 

Důležité mezinárodní smlouvy v oblasti platné právní úpravy sociálních služeb:

 

 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1992
 • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966
 • Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých z roku 1953
 • Evropská sociální charta z roku 1961
 • Evropský zákoník sociálního zabezpečení z roku 1964

 

 

Zpracoval: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M