Právní minimum II.

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • orientovat se ve všech významných oblastech práva, které dopadají na poskytování sociálních služeb a vztah poskytovatel – klient, včetně klientů z jiných států EU,
 • znát právní nároky klientů vyplývající ze zákona, zásady správného uzavírání platných smluv, naplňování práv a vymáhání povinností plynoucích z těchto smluv,
 • reagovat na možná právní úskalí plateb za služby a nakládání s finančními prostředky klienta,
 • jednat s klienty právně korektně, a to i s klienty zbavenými způsobilosti, fakticky nezpůsobilými klienty, zákonnými zástupci, opatrovníky a rodinami klientů,
 • jednat v souladu s antidiskriminačním zákonem a v souladu s povinnostmi rovného přístupu ke klientům a právní povinností zajišťování standardu kvality služeb a ochrany soukromí klientů včetně nakládání s osobními údaji,
 • používat nástroje pro ochranu jejich práv při jednání s problematickými klienty, které by si v průběhu modulu měli osvojit.

 

Témata:

 1. Zákonné nároky klientů sociálních služeb.
 2. Smluvní vztahy mezi klienty a poskytovateli – základy smluvního práva.
 3. Problematika nezpůsobilých klientů, jejich zákonných zástupců a zmocněnců a postavení rodinných příslušníků.
 4. Problematika finančních služeb, právního rámce platby za služby a zásad nakládání s finančními prostředky klienta.
 5. Ochrana soukromí a správa osobních údajů klienta, kvalita a dostupnost finančních služeb, zákaz diskriminace, antidiskriminační zákon.
 6. Právní aspekty komunikace s klientem, poučení a informovaný souhlas s poskytovanými službami.
 7. Jednání s problematickým klientem, základy trestního a přestupkového práva a právní sebeobrana poskytovatelů služeb.
 8. Problematika klienta cizince a nároky klientů z jiných zemí EU.

Literatura:

 Základní legislativa pro modul ,,Právní minimum II“:

 

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

 

Důležité mezinárodní smlouvy v oblasti platné právní úpravy sociálních služeb:

 

 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1992
 • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966
 • Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých z roku 1953
 • Evropská sociální charta z roku 1961
 • Evropský zákoník sociálního zabezpečení z roku 1964

 

 

Zpracoval:  JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M