Rozvoj komunikačních dovedností, asertivita

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • aplikovat komunikační dovednosti v každodenní praxi,
 • rozlišit styly interakce a využít v praxi konvenční vyjednávací dovednosti,
 • rozpoznat manipulační a destabilizační výroky,
 • použít asertivitu jako komunikační styl,
 • asertivně přijímat kritiku,
 • aplikovat asertivní dovednosti v každodenní praxi.

Témata:

 

 1. Základy sociální komunikace a jednání, základní pojmy,  komunikační proces, mapa komunikace, rozbor jednotlivých složek komunikace.
 2. Náročné komunikační situace v profesi soc. pracovníka. Stresory v mezilidské komunikaci. Komunikační zlozvyky.
 3. Řízení vztahů s klientem, loajalita, pozitivní přístup, spokojenost klienta.
 4. Verbální a neverbální komunikace. Konverzační dovednosti. Výraz osobního projevu. Pasivita a agresivita. Manipulativní techniky a metody pro vlastní sebeobranu.
 5. Asertivita jako komunikační styl. Základní složky asertivního chování. Přijímání a podávání kritiky.
 6. Praktický nácvik: jednoduché asertivní reakce, dovednosti asertivního jednání, techniky manipulace (s druhými lidmi či situací) a naopak obrana proti manipulování, možnosti asertivní kritiky, umění zůstávat a být pozitivní, vyrovnaný a asertivní.

Literatura:

 

 • Brockert, S.: Úspěch na jednáních a konferencích, Ivo Železný, Praha, 1992
 • Forsyth, P.: Vyjednávání. Příručka technik, které pomáhají dosáhnout lepších dohod na pracovišti a mezi obchodními partnery, Portál, Praha, 2007
 • Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada Publishing, Praha, 1995
 • Lambert, T. E.: Jak účinně ovlivňovat druhé, Management Press, Praha, 1999
 • McCormack, M. H.: Jak úspěšně vyjednávat, Pragma, Praha, 1998
 • Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi, Grada Publishing, Praha, 2003
 • Klapek, M.: Komunikace argumentace rétorika. Praha: Grada 2008. ISBN 968-80-247-2652-6.
 • Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál 2006. ISBN 80-7367-181-6.
 • Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám. 2. Přepracované vydání. Praha. Karmelitánské nakladatelství 2010. ISBN 978-80-7195-405-7.
 • Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně. Praha: Grada 2006. ISBN 978-80-247-1784-5.
 • Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada 2008. ISBN 978-80-247-2706-6.
 • Schmidbauer, W.: Syndrom pomocníka. Praha: Portál 2008. ISBN 978-80-7367-369-7.

 

 

Zpracovala:  prof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D.