Řízení konfliktů, strategie a taktiky v praxi, emoční inteligence a kritické myšlení

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • seznámit se se základní charakteristikou konfliktní situace a následnými způsoby efektivního řešení,
 • aplikovat v každodenní praxi prostředky a metody emoční inteligence a kritického myšlení, jako nezbytného předpokladu pro efektivní výkon své profese.

Témata:

 

 1. Členění konfliktů, konflikty vnější a vnitřní, druhy konfliktů, reakce na konfliktní situace, společné rysy konfliktů. Metody řešení konfliktů v sociální práci. Konflikty a sociální práce.
 2. Výcvik dovedností u různých typů konfliktů.
 3. Vyjednávání poziční a principiální, jednání, pozice a principy, sociální půlka pravdy, batna.
 4. Zásady efektivního vyjednávání.
 5. Diagnostika a využití silných stránek osobnosti.
 6. Vhodné strategie řešení konfliktů.
 7. Emoční inteligence a kritické myšlení nácvik metod a technik pro využití v každodenní praxi.

Literatura:

 

 • Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, 2002
 • Plháková Alena, Učebnice obecné psychologie, Academia, 2004
 • Nakonečný Milan, Psychologie osobnosti, Academia, 1995
 • Nakonečný Milan, Lexikon psychologie, Vodnář, 1995
 • Baštecká Bohumila, Goldmann P., Základy klinické psychologie, Portál, 2001
 • Drapela Viktor J, Přehled teorií osobnosti, Portál, 1998
 • BEDRNOVÁ, E. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl, Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0.
 • Forsyth, P.: Vyjednávání. Příručka technik, které pomáhají dosáhnout lepších dohod na pracovišti a mezi obchodními partnery, Portál, Praha, 2007
 • Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada Publishing, Praha, 1995
 • Lambert, T. E.: Jak účinně ovlivňovat druhé, Management Press, Praha, 1999
 • McCormack, M. H.: Jak úspěšně vyjednávat, Pragma, Praha, 1998
 • Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi, Grada Publishing, Praha, 2003
 • Jay, R., Templář, R.: Velká kniha manažerských dovedností. Praha, Grada Publishing, 2006.
 • Koontz, H., Wiehrich, H.: Management. Praha, Victoria Publishing, 1993.
 • Mayerová, M.: Stres, motivace a výkonnost. Praha, Grada Publishing, 1997.
 • McKenna, D., McHenry, J.: Pozitivní manažerské taktiky. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • Novák, T.: Testy osobnosti. Praha, Grada Publishing, 2004.
 • Novák, T.: Testy osobnosti 2. Praha, Grada Publishing, 2005.
 • Payne, J., Payneová, S.: Repetitorium manažerských dovedností. Praha, Management Press, 1998.
 • Plamínek, J.: Sebeřízení. Praha, Grada Publishing, 2004.
 • Temper, B.: Manažerské znalosti a dovednosti. Praha, Grada Publishing, 1996.
 • Veber, J., a kol.: Management. Praha, Management Press, 2002.

 

Zpracoval: doc. PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., Ing. Petra Zmrzlíková

Dne: 9. června 2013