Antistresový program

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 

 • aplikovat vhodné metody a techniky zvládání zátěže a stresu,
 • použít strategie, techniky zvládání a vyrovnávání,
 • orientovat se ve využití preventivních technik syndromu vyhoření,
 • umět aplikovat základní zásady duševní hygieny,
 • zvládnout dovednosti metod, prostředků a forem praktického využití.

Témata:

 

 1. Vstup do problematiky metodologie, seznámení se s terminologií, reakce, symptomy, situace.
 2. Sebediagnostika. Moje individuální projevy. Pracovní stresory, míra ohrožení, rizikové faktory.
 3. Specifikace stresorů u pracovníků v sociální oblasti - stresory, reakce, symptomatologie.
 4. Nácvik metod a technik zvládání pracovní zátěže a stresu.
 5. Prevence syndromu vyhoření v organizaci.
 6. Prevence negativních důsledků stresu. Zásady psychohygieny a zdravého životního stylu.
 7. Duševní hygiena,  preventivní regenerace.

Literatura:

 

 • BEDRNOVÁ, E. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl, Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-198-0.
 • FINK, G. (Eds.) Encyclopedia of Stress. (Three-Volume Set). San Diego: ACADEMIC PRESS, 2000. ISBN 0-12-226735-4.
 • HAGGERTY, R. J., SHERROD, L. R., GARMEZY, N., RUTTER, M. Stress, Risk and Resilience in Children and Adolescents: Processes, Mechanisms and Interventions. New New York: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-57662-8.
 • KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : ACADEMIA, 2005. ISBN 80-200-1307-5
 • KEBZA, V. – ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998.
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.  ISBN 80-7367-181-6
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing, 1998
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Praha : Návrat domů, 1994. 1.vyd. ISBN 8085495333
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001, 280 s. ISBN 80-7178-551-2
 • KUSÁK, P. – URBANOVSKÁ, E. Syndrom vyhoření ve vztahu k vnímání pracovní zátěže.
 • In: Psychologické otázky výchovy, vzdělání a poradenství. Sborník z konference. Olomouc: VUP, 2005. s.101-115. ISBN 80-244-1228-4
 • LÄNGLE, A. Smysluplně žít. Brno: Cesta, 2002. ISBN 80-7295-037-1
 • LEITER, M. P., MASLACH, Ch. Michaela P. Banishing burnout:  Six Strategies for Improving Your Relationship with Work.  San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005.
 • RUSH, M.D. Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů, 2003.
 • SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9
 • URBANOVSKÁ, E. Jak proti syndromu vyhoření? aneb Pomoc pro pomáhající. In: VAŠŤATKOVÁ, J., HOFERKOVÁ, S. (eds.) Příručka sociálního pracovníka. Olomouc :  Univerzita Palackého, 2008. s. 107 – 116.  ISBN 978-80-244-1991-6
 • URBANOVSKÁ, E. Škola, stres a adolescenti. Olomouc: VUP, 2010. ISBN 978-80-244-2561-0.

 

Zpracoval: Bc. Veronika Ošťádalová