Základy E-learningu

Cíl modulu:

 Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni:

 • definovat pojem edukační proces a edukační prostředí;
 • popsat moderní trendy v oblasti technologií implementovaných do vzdělávání;
 • definovat pojem e-Learning;
 • definovat pojem e-Content;
 • popsat hierarchizaci e-Learningového textu;
 • charakterizovat LMS;
 • popsat nástroje LMS;
 • vyjmenovat a charakterizovat soubor vybraných LMS systémů;
 • vyjmenovat a charakterizovat výhody a nevýhody e-Learningu.

Témata:

 

 • Vzdělávání v 21. Století, moderní technologie ve vzdělávání.
 • e-Learning a elektronický obsah, e-Content.
 • Systém řízeného vzdělávání v ČR.

 

Literatura:

 • BAREŠOVÁ, A. E-learning ve vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: VOX, 2003. 174 s. ISBN 80-86324-27-3.
 • COFFIELD, F. et al. Learning styles and pedagogy in post-16 learning: A systematic and critical review. London: Learning and Skills Research Centre, 2004. 176 s. Dostupné z: <http://www.hull.ac.uk/php/edskas/ learning%20styles.pdf>.
 • EGER, L. et al. Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím on-line formy studia. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 59 s. ISBN 80-7082-887-0.
 • EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 171 s. ISBN 80-7043-347-7.
 • FOJTÍK, R. Činnost tutora při distanční formě e-learningu. In IV. Konference doktorandov. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa, 2003. ISBN 80-8050-501-2.
 • KALHOUS, Z.; OBST, O. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc: UPOL, 2003. 186 s. ISBN 80-244-0599-7.
 • KOMENSKÝ, J. A. Didaktické spisy. 2. vyd. Praha: SPN, 1954. 389 s. ISBN nemá.
 • KOPECKÝ, K. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 130 s. ISBN 80-85783-50-9.
 • KOPECKÝ, K. E-learningová forma vzdělávání na základních a středních školách. 1. vyd. Olomouc: VOŠ a SPŠE, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-254-5883-9.
 • KVĚTOŇ, K. Základy distančního a online vzdělávání. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2003. 90 s. ISBN 80-01-02715-5.
 • KVĚTOŇ, K. Základy e-Learningu 2003. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. 61 s. ISBN 80-7042-986-0.
 • LMS Cloud for Law Firms: Delivering Cloud-based Solutions Since 1999. Rippe & Kingston. [online]. 2011 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: <http://www.legal.rippe.com/LMS_Cloud.htm>.
 • MAREŠOVÁ, H. K využití hypertextu ve výuce literatury a slohu. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce ČJ na ZŠ. 1. vyd. Olomouc: UPOL, 2009. 326 s. ISBN 978-80-244-2435-4.
 • MARKOVÁ, M.; BUBELA, J. Příručka pro tutory: návod k užívání LMS iTutor a Moodle. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 57 s. ISBN 978-80-7013-492-4.
 • MATĚJOVÁ, E.; HEJL, J. Příručka pro tutory; Metodika tvorby distančních opor. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 39 s. ISBN 978-80-7395-093-4.
 • Metodika tvorby e-learningové kapitoly. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra společenských věd, 2008. 72 s. ISBN 978-80-01-04213-7.
 • MIKUŠ, M. Grafický vzhľad kurzov a príprava animácií. In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-828-7.
 • NOCAR, D. E-learning v distančním vzdělávání. In III. Národní konference Distanční vzdělávání v České republice – Současnost a budoucnost [online]. Praha: NCDiV, 2004. [cit. 2011-07-19]. Dostupné z: <http://www.cdiv.upol.cz/www/Konference/NCDiV_2004/No car.pdf>.
 • NOCAR, D. et al. e-Learning v distančním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Centrum distančního vzdělávání UPOL, 2004. 78 s. ISBN 80-244-0802-3.
 • PEJŠA, J. LCMS a LMS, vývoj kurzů. In KONTIS: Human Resource Management [online]. 2004 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z: <http://www.kontis.cz/soubory/LMS_LCMS.pdf>.
 • PRŮCHA, J.; MÍKA, J. Glosář distančního vzdělávání. 1. vyd. Praha: NCDiV, 1998. 30 s. ISBN nemá.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 5. vyd. Praha: Portál, 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8.
 • PRŮCHA, J.; MÍKA, J. Distanční studium v otázkách (průvodce studujících a zájemců o studium). 1. vyd. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2000. ISBN 80-86302-16-4.
 • PRŮCHA, J; MÍKA, J. Distanční studium v otázkách. 1. vyd. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 1999. 28 s. ISBN nemá.
 • PŘIBIL, J. Prostředí pro tvorbu strukturovaných učebních textů. [online]. 2002. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: <http://www.csvs.cz/konference/ lisalova_cd/Sbornik%20anotaci/Pribil.pdf>. (CSVŠ – Národní centrum distančního vzdělávání)
 • SHEPARD, C. Skilling up – learning about e-learning. In Fastrak Consulting. [online]. 2002. [cit. 2011-09-03]. Dostupné z: <http://www.fas trakconsulting.co.uk/tactix/Features/skillingup.htm>. (United Kingdom: Fastrak Consulting Ltd.)
 • ŠARMANOVÁ, J. Struktura e-learningových výukových programů a možnosti jejího využití. [online]. 2003. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: <ftp://ea-rtu.tuke.sk/ikt/elearn_zilina/elearn_03_cd/zbornik/Sarmanova.pd f>. (E-learn)
 • ŠIMONOVÁ, I. Styly učení v aplikacích eLearningu. 1. vyd. Hradec Králové: M&V, 2010. 116 s. ISBN 978-80-86771-44-1.
 • TELNAROVÁ, Z. E-learning. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 68 s. ISBN 80-7042-874-0.
 • VANĚK, J. E-learning, jedna z cest k moderním formám vzdělávání. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2008. 96 s. ISBN 978-80-7248-471-3.
 • VESELÝ, V. Virtuální inovační park. [online]. 1999. [cit. 2011-09-03]. Dostupné z: <http://www.park.cz/virtualni_vzdelavani>. (Virtuální vzdělá-vání)
 • VRBA, J.; VŠETULOVÁ, M. Multimediální technologie ve vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Andragogé, 2003. 70 s. ISBN 80-244-0562-8.
 • VŠETULOVÁ, M. Klíčové role v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 78 s. ISBN 80-244-1223-3.
 • VŠETULOVÁ, M. Metodická úprava distančních textů (interní materiál CDV). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.
 • ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a eLearning. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 142 s. ISBN 978-80-86723-56-3.
 • ZLÁMALOVÁ, H. Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. [online]. 2002. [cit. 2012-01-03]. Dostupné z: <http://icosym.cvut.cz/telel/ zlamalova.html>. (Národní centrum distančního vzdělávání)
 • ZLÁMALOVÁ, H. Příručka pro tutory distančního vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: NCDiV, 2003. 23 s. ISBN 80-248-0280-5.
 • ZLÁMALOVÁ, H.; PRŮCHA, J; MÍKA, J. Příručka pro zájemce o celoživotní vzdělávání a distanční studium. 1. vyd. Ostrava: NCDiV, 2003. 27 s. ISBN 80-248-0506-5.
 • ZLÁMALOVÁ, L. Tutor distančního vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: UPOL, 2001. 41 s. ISBN 80-244-0283-1.

ZOUNEK, J. E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2.

 

Zpracoval: PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Dne: 12.června 2012