Přínos vzdělávacích aktivit

Klíčové aktivity projektu výraznou měrou ovlivní účinnost a efektivitu práce účastníků vzdělávání (pilotního ověření), rozvojem odborných znalostí, dovedností, osobnostních předpokladů, využíváním silných stránek, doplňováním zjištěných rezerv, uvědoměním si svých možností a limitů dojde ke zvyšování a prohlubování kompetencí na trhu práce dle požadavků EU.

 

Projekt obsahuje další multiplikační efekty pro obě cílové skupiny: 

- Rozšíření, zkvalitnění, dostupnost a komplexnost dalšího vzdělávání.

- Systémovost, komplexnost a propojenost možností dalšího vzdělávání.

- Účast na pilotním ověření vzdělávacích modulů.

- Účast na evaluaci programu a projektu.

Dojde k zavedení systému dalšího vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb, který vytvoří základnu pro další vzdělávání v těchto organizacích, což v konečném důsledku přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb sociálních zařízení.

Přínosem pro cílovou skupinu bude rovněž:

- Vyšší šance na udržení si pracovního místa.

- Zvýšení kvalifikace.

- Rozvoj a rozšíření, prohloubení kompetencí.

- Osobní a profesní rozvoj.

- Informovanost a dostupnost DV.

- Zvýšení motivace k celoživotnímu vzdělávání a učení.